Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ – opatrovateľka v Rakúsku /1.časť


V predchádzajúcom príspevku sme sa zaoberali problematikou práce opatrovateľa, opatrovateľky v Rakúsku. Pre bližšie objasnenie jednotlivých úkonov, ktoré sú dôležité zrealizovať, Vám prinášame ďalšie informácie, ktoré  môžu napomôcť pri Vašom rozhodovaní o tejto práci či poslaní. V súčasnosti je možné v Rakúsku opatrovať osoby v domácnosti 2 spôsobmi: ako samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka, alebo ako zamestnanec /závislá činnosť ako opatrovateľ /opatrovateľka.

Aby boli informácie komplexné tak si teraz podrobnejšie povieme, čo všetko je potrebné vybaviť v Rakúsku – na úradoch, inštitúciách, pokiaľ ste sa rozhodli pôsobiť v Rakúsku ako  živnostník.

Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka v Rakúsku /1.časť

Ak ste sa rozhodli vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako opatrovateľka /opatrovateľ (selbstständige Betreuungskraft), t.j. pracovať v Rakúsku ako živnostník, je dôležité vykonať nasledovné kroky:

  1. Založenie živnosti
Musíte si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“ (freies Gewerbe „Personenbetreuung“). Základné predpoklady pre založenie tejto živnosti sú: •  Dovŕšenie veku 18 rokov •  Žiadne prekážky vo vykonávaní živnosti (Gewerbeausschlussgründe), ako napr. finančný trestný čin, odsúdenie súdom. Za určitých predpokladov môže byť udelená výnimka pri prekážkach vo vykonávaní živnosti (Nachsicht vom Gewerbeausschluss). Príslušné úrady:Živnostenský úrad (Gewerbebehörde), ktorý je miestne príslušný k miestu – vykonávanej živnosti (Gewerbestandort): – obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) – v mestách s vlastným štatútom (Statutarstadt): mestský úrad (Magistrat) – vo Viedni: mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Prihláška môže byť podaná bez oficiálnej formy (neformálne) alebo pomocou formulára – osobne, písomne alebo čiastočne aj elektronicky.  Prihláška podaná neformálne musí obsahovať nasledovné údaje: – presný popis živnosti: „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“) – presné miesto vykonávania činnosti (Gewerbestandort) – údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia  Potrebné doklady: •  občiansky preukaz (Staatsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass), •  potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung der Meldung), •  prípadne aj úradný doklad o akademickom titule, •  vysvetlenie týkajúce sa prekážok vo vykonávaní živnosti pre fyzické osoby, •  pri zmene priezviska: dodatočne – sobášny list (Heiratsurkunde) alebo doklad o zmene mena, •  pri pobyte v zahraničí, resp. pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5, rokov: dodatočne – výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung) (nie starší ako tri mesiace), •  pri prvom zakladaní živnosti: dodatočne – prehlásenie o novom založení (Erkärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer), Všetky dokumenty musia byť predložené v origináloch alebo ako úradne overené kópie (beglaubigte Kopie). Cudzojazyčné listiny (výpis z registra trestov, sobášny list a pod.) musia byť predložené v origináli spolu s úradným prekladom. Poznámka: V prípade, že si môže úrad vyžiadať potrebné údaje z registra obyvateľov, nie je potrebné predložiť potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung der Meldung). Pokiaľ sa zakladá živnosť po prvýkrát (Neugründung), je možné požiadať o oslobodenie od poplatku. Vyžaduje sa potvrdenie príslušnej obchodnej komory (Wirtschaftskammer) na formulári „prehlásenie o novom založení“ (pozri potrebné doklady). Toto potvrdenie treba predložiť spolu so žiadosťou. Zakladaná živnosť je ihneď právoplatná (rechtswirksam), pokiaľ boli splnené všetky predpoklady a k žiadosti pripojené všetky potrebné podklady. Živnosť môže byť  vykonávaná odo dňa prihlásenia.

V prípade záujmu o výkon opatrovateľských činností na území Rakúska ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) nájdete podrobnejšie informácie z tejto oblasti na stránke www.gutbetreut24.sk, alebo na kontaktných číslach uvedených na stránke