Právne Informácie

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

NACHÁDZATE SA NA WEBOVEJ STRÁNKE SPOLOČNOSTI:

GutBetreut24 Ges.m.b.H.
Matthias-Corvinus-Str. 59, 3100 St. Pölten, Rakúsko
IČ: 460510x

UID: ATU71554212

DÔKLADNE SA PROSÍM OBOZNÁMTE S NASLEDUJÚCIMI USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI. VSTUPOM NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU SA ZAVÄZUJETE AKCEPTOVAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA A PODMIENKY. V PRÍPADE VÁŠHO NESÚHLASU S TÝMITO USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI NEVSTUPUJTE NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO PRERUŠTE JEJ POUŽÍVANIE.

Spoločnosť pripravuje a udržiava obsah tejto webovej stránky s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu údaje uvedené na webovej stránke majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Spoločnosť neposkytuje záruku, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť alebo úplnosť uvedených informácií a materiálov a výslovne sa zrieka zodpovednosti za prípadné obsahové chyby alebo neúplnosť týchto informácií a materiálov. Zmena v informáciách a materiáloch obsiahnutých na webovej stránke je vyhradená.

Spoločnosť nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na webovú stránku preberá od tretích osôb.

Hyperlinky na iné zdroje internetu robíte na svoje vlastné riziko. Spoločnosť neprešetruje, neoveruje, nemonitoruje ani nepreberá zodpovednosť za obsah, presnosť, vyjadrené názory alebo iné spojitosti vyplývajúce z týchto zdrojov.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, straty alebo výdavky vzniknuté v súvislosti s používaním webovej stránky alebo nemožnosťou jej použitia zo strany ktorejkoľvek osoby alebo v súvislosti s akoukoľvek poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutím počítačovým vírusom alebo linkovým či systémovým zlyhaním.

Táto webová stránka nie je určená na použitie osobami alebo subjektmi v štátoch alebo v jurisdikcii, kde by takéto použitie bolo v rozpore s lokálnymi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spoločnosť môže kedykoľvek upraviť alebo prerušiť poskytovanie tejto webovej stránky alebo materiálov uvedených na tejto webovej stránke, a to aj bez oznámenia. Spoločnosť nenesie voči Vám ani tretej strane žiadnu zodpovednosť v dôsledku takejto úpravy alebo prerušenia.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!