Ďakujeme

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o vyplnenie nášho registračného dotazníka. Jeho vyplnením nevznikajú pre Vás ako záujemcu o opatrovanie žiadne zmluvné záväzky voči spol. GutBetreut24 s.r.o., IČO: 46 733 744 ani voči spol. GutBetreut24 Ges.m.b.H., IČ: 460510x .

Registračný dotazník

Registračný dotazník je zámerne vypracovaný v nemeckom jazyku, aby sme si už v úvode overili, či máte aspoň priemernú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá je jednou z požiadaviek na výkon opatrovateľských služieb na území Rakúska.

Dotazník pre záujemcu

Persönliche Daten

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o vyplnenie nášho registračného prihlasovacieho dotazníka. Jeho vyplnením nevznikajú pre Vás ako záujemcu žiadne zmluvné záväzky voči spol. GutBetreut24 s.r.o..

Dotazník je zámerne vypracovaný v nemeckom jazyku, aby sme si už v úvode overili, či máte aspoň priemernú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá je jednou z požiadaviek na výkon opatrovateľských služieb na území Rakúska.

Haushaltshilfe (pomocná sila v domácnosti)Pflegehilfe (opatrovateľ/opatrovateľka s opatrovateľským kurzom)Dipl. Krankenpfleger/in (diplomovaný zdravotný ošetrovateľ/ošetrovateľka/zdravotná sestra)





1) notwendig, wegen der Pflege von immobilen Patienten

Ausbildung



Berufserfahrung




Weiter Berufserfahrung




Sonstiges

MännerFrauenEhepaarKinderBettlägrigRollstuhlfahrer


14 tägiger Turnus21 tägiger Turnus28 tägiger TurnusEgal





Bewerbung absenden

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v registračnom dotazníku som poskytol/poskytla spoločnosti GutBetreut24 s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava, IČO: 46 733 744 (ďalej len prevádzkovateľ) dobrovoľne a sú pravdivé.

Súčasne udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov v súlade s čl. 6, ods. 1. Nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) v rozsahu údajov, ktoré som uviedol/uviedla v registračnom dotazníku do databázy prevádzkovateľa za účelom evidencie záujemcov o poskytnutie služieb zo strany prevádzkovateľa a výberu záujemcov o výkon opatrovateľských služieb v Rakúsku a za účelom organizácie prepravy a poskytovania assistenčných služieb pri organizácii prepravy k opatrovanej osobe a späť.

Som si vedomý/vedomá a dávam súhlas, že osobné údaje uvedené v registračnom dotazníku budú poskytnuté osobám spolupracujúcim s prevádzkovateľom na zabezpečovaní jeho služieb, zamestnancom spol. GutBetreut24Assist s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava IČO: 47 450 894, ako i potenciálne opatrovaným osobám v Rakúsku a/alebo ich zákonným zástupcom.

Som si vedomý/vedomá a dávam súhlas, že osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov uvedené v registračnom dotazníku budú poskytnuté zamestnancom prevádzkovateľa a zamestnancom spol. GutBetreut24 G.m.b.H, Matthias Corvinusstr. 59, A-3100 St. Pölten, IČ: 460510x.

Tento súhlas udeľujem na dobu desiatich rokov od registrácie prostredníctvom tohto vyplneného dotazníka.