Ďakujeme

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o vyplnenie nášho registračného dotazníka. Jeho vyplnením nevznikajú pre Vás ako záujemcu o opatrovanie žiadne zmluvné záväzky voči spol. GutBetreut24 s.r.o., IČO: 46 733 744 ani voči spol. GutBetreut24 Ges.m.b.H., IČ: 460510x .

Registračný dotazník

Registračný dotazník je zámerne vypracovaný v nemeckom jazyku, aby sme si už v úvode overili, či máte aspoň priemernú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá je jednou z požiadaviek na výkon opatrovateľských služieb na území Rakúska.

Dotazník pre záujemcu / Kérdöív a jelölt (kérelmezö) számára

  Persönliche Daten

  Ďakujeme

  Ďakujeme, že ste prejavili záujem o vyplnenie nášho registračného prihlasovacieho dotazníka. Jeho vyplnením nevznikajú pre Vás ako záujemcu žiadne zmluvné záväzky voči spol. GutBetreut24 s.r.o..

  Dotazník je zámerne vypracovaný v nemeckom jazyku, aby sme si už v úvode overili, či máte aspoň priemernú úroveň znalosti nemeckého jazyka, ktorá je jednou z požiadaviek na výkon opatrovateľských služieb na území Rakúska.

  Köszönöm

  Jelen regisztrációs bejelentkezési űrlap kitöltése iránti érdeklődését megköszönjük. Azzal, hogy kitölti, nem jön létre szerződéses jogviszonya, kötelezettsége a GutBetreut24 s.r.o. társasággal szemben.

  A regisztrációs bejelentkezési űrlap német nyelvű, ennek a célja az, hogy német tudását már a kezdetekkor felmérhessük, mivel a gondozói feladatok ellátásának Ausztria területén egyik feltétele a legalább átlagos német nyelvtudás.

  Haushaltshilfe (pomocná sila v domácnosti)Pflegehilfe (opatrovateľ/opatrovateľka s opatrovateľským kurzom)Dipl. Krankenpfleger/in (diplomovaný zdravotný ošetrovateľ/ošetrovateľka/zdravotná sestra)

  1) notwendig, wegen der Pflege von immobilen Patienten

  Ausbildung  Berufserfahrung
  Weiter Berufserfahrung
  Sonstiges

  MännerFrauenEhepaarKinderBettlägrigRollstuhlfahrer


  14 tägiger Turnus21 tägiger Turnus28 tägiger TurnusEgal

  Bewerbung absenden / Kérdőív érdeklődőknek

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v registračnom dotazníku som poskytol/poskytla spoločnosti GutBetreut24 s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava, IČO: 46 733 744 (ďalej len prevádzkovateľ) dobrovoľne a sú pravdivé.

  Súčasne udeľujem výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobitných kategórií osobných údajov v súlade s čl. 6, ods. 1. Nariadenia európskeho parlamentu a rady 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) v rozsahu údajov, ktoré som uviedol/uviedla v registračnom dotazníku do databázy prevádzkovateľa za účelom evidencie záujemcov o poskytnutie služieb zo strany prevádzkovateľa a výberu záujemcov o výkon opatrovateľských služieb v Rakúsku a za účelom organizácie prepravy a poskytovania assistenčných služieb pri organizácii prepravy k opatrovanej osobe a späť.

  Som si vedomý/vedomá a dávam súhlas, že osobné údaje uvedené v registračnom dotazníku budú poskytnuté osobám spolupracujúcim s prevádzkovateľom na zabezpečovaní jeho služieb, zamestnancom spol. GutBetreut24Assist s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava IČO: 47 450 894, ako i potenciálne opatrovaným osobám v Rakúsku a/alebo ich zákonným zástupcom.

  Som si vedomý/vedomá a dávam súhlas, že osobné údaje a osobitné kategórie osobných údajov uvedené v registračnom dotazníku budú poskytnuté zamestnancom prevádzkovateľa a zamestnancom spol. GutBetreut24 G.m.b.H, Matthias Corvinusstr. 59, A-3100 St. Pölten, IČ: 460510x.

  Tento súhlas udeľujem na dobu desiatich rokov od registrácie prostredníctvom tohto vyplneného dotazníka.

  Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

  Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a regisztrációs űrlapon általam, a GutBetreut24 s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava, statisztikai szám (IČO): 46 733 744 (tovább röviden adatkezelő) társaságnak önkéntesen megadott adataim a valóságnak megfelelnek.

  Egyúttal kifejezetten hozzájárulásomat adom a regisztrációs űrlapon megadott személyes adataim és különleges kategóriába tartozó személyes adataim kezeléséhez az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, tovább röviden GDPR) rendelet 6. cikk, 1 bekezdése értelmében, az adatkezelés célja a szolgáltatásnyújtás iránt érdeklődők nyilvántartása az adatkezelő társaságnál valamint az Ausztriában gondozói szolgáltatást vállaló érdeklődők kiválasztása és a gondozott személyhez való utaztatásuk (oda és vissza) szervezésében asszistensi szolgáltatások nyújtása.

  Tudomásul veszem, és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztrációs űrlapon megadott személyes adataimat az adatkezelő társasággal szolgáltatásnyújtás terén együttműködő személyeknek, a GutBetreut24Assist s.r.o., Pustá 4, 841 04 Bratislava, statisztikai szám (IČO): 47 450 894 alkalmazottjainak, az Ausztriában potenciális gondozott személyeknek és/vagy törvényes képviselőjüknek a rendelkezésére bocsássa.

  Tudomásul veszem, és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztrációs űrlapon megadott személyes adataimat és különleges kategóriába tartozó személyes adataimat az adatkezelő társaság alkalmazottjainak és a GutBetreut24 G.m.b.H, Matthias Corvinusstr. 59, A-3100 St. Pölten, cégazonosító szám (IČ): 460510x társaság alkalmazottjainak a rendelkezésére bocsássa.

  Jelen hozzájáruló nyilatkozat az általam kitöltött jelen űrlap segítségével megtörtént regisztráció időpontjától számított tíz évre érvényes.

  Týmto čestne prehlasujem, že dávam prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. / Ezennel öszinteen kijelentem, hogy kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését adom az Üzemeltetönek személyes adataim feldolgozásához az ott meghatározott célokból és a fent említett idöszakra vonatkozóan.