Diplomovanýzdravotnýošetrovateľ

Diplomovaný zdravotný ošetrovateľ

Okrem opatrovateľských činností a pomocných prác v domácnosti zabezpečujete 24h opatrovanie ťažko chorých pacientov. Na základe pokynov lekára budete vykonávať lekárske a ošetrovateľské činnosti ako: prikladanie bandáží a obväzov, dávanie podkožných inzulínových injekcií a injekcií s liečivami obmedzujúcimi zrážanlivosť krvi, odber krvi na určenie hladiny cukru v krvi prostredníctvom testovacieho pásika a jednoduché procedúry s teplom a svetlom.

 

od € 90,--/deň*


* Konečná výška odmeny je závislá od požadovaného rozsahu činností, ktoré majú byť v rámci opatrovania vykonávané a od zdravotného stavu opatrovanej osoby/opatrovaných osôb. Ponúkaná odmena za deň je vždy uvedena v ponuke opatrovania, ktorá je vopred zaslaná mailom záujemcovi o konkrétne opatrovanie.

Diplomovaný zdravotný ošetrovateľ

Ubytovanie

Počas jednotlivých období poskytovania opatrovateľských služieb (tzv. turnusov) máte zdarma zabezpečenú stravu a ubytovanie u opatrovanej osoby. Turnusy trvajú spravidla 2 alebo 3 týždne a náklady spojené s Vašou prepravou k opatrovanej osobe a späť hradí opatrovaná osoba alebo jej rodina.

Poistenie (tzv. SVA)

Keďže ste samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom) na území Rakúska, ste povinní v Rakúsku uhrádzať príspevky na sociálne poistenie. Počas prvých 3 rokov živnosti predstavujú tieto príspevky sumu cca. 180 € mesačne, pričom príspevky na úhrádza živnostník vždy vopred na štvrťrok a to na základe šeku, ktorý je živnostníkovi zasielaný do miesta podnikania, t.j. k jeho klientovi v Rakúsku. Na základe úhrady týchto príspevkov máte ako živnostník v Rakúsku zdravotné, úrazové, dôchodkové poistenie a poistenie zodpovednosti z výkonu povolania a poberáte rovnaké sociálne výhody ako bežný Rakúšan.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!