Opatrovateľ (s opatrovateľským kurzom)

Okrem pomocných prác v domácnosti budete podľa požiadaviek opatrovanej strany vykonávať v rámci 24h opatrovania aj opatrovateľské činnosti ako: pomoc pri prijímaní potravy a tekutín, pri užívaní liekov, pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri použití toalety alebo prenosného WC vrátane výmeny pomôcok pri inkontinencii, ako aj podpora pri vstávaní, líhaní, sadaní a pri chôdzi.

 

od € 80,--/deň*


* Konečná výška odmeny je závislá od požadovaného rozsahu činností, ktoré majú byť v rámci opatrovania vykonávané a od zdravotného stavu opatrovanej osoby/opatrovaných osôb. Ponúkaná odmena za deň je vždy uvedena v ponuke opatrovania, ktorá je vopred zaslaná mailom záujemcovi o konkrétne opatrovanie.

Opatrovateľ (s opatrovateľským kurzom)

Ubytovanie a preprava

Počas jednotlivých období poskytovania opatrovateľských služieb (tzv. turnusov) máte zdarma zabezpečenú stravu a ubytovanie u opatrovanej osoby. Turnusy trvajú spravidla 2 alebo 3 týždne a náklady spojené s Vašou prepravou k opatrovanej osobe a späť hradí opatrovaná osoba alebo jej rodina.

Poistenie (tzv. SVA)

Keďže ste samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom) na území Rakúska, ste povinní v Rakúsku uhrádzať príspevky na sociálne poistenie. Počas prvých 3 rokov živnosti predstavujú tieto príspevky sumu cca. 180 € mesačne, pričom príspevky na úhrádza živnostník vždy vopred na štvrťrok a to na základe šeku, ktorý je živnostníkovi zasielaný do miesta podnikania, t.j. k jeho klientovi v Rakúsku. Na základe úhrady týchto príspevkov máte ako živnostník v Rakúsku zdravotné, úrazové, dôchodkové poistenie a poistenie zodpovednosti z výkonu povolania a poberáte rovnaké sociálne výhody ako bežný Rakúšan.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!