Základné informácie o práci opatrovateľa, opatrovateľky v Rakúsku

Zamestnať sa v Rakúsku ako pomocná sila v domácnosti, opatrovateľ, či opatrovateľka je stále populárnejšie. Pre všetkých, ktorí majú záujem o túto dobre ohodnotenú, ale náročnú prácu sme pripravili zaujímavé informácie, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní o tejto práci.

Pre opatrovanie ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných členov domácnosti, či „cudzích“ osôb, bývajúcich v danej domácnosti, platia na území Rakúska zákonné predpisy, ktoré zaručujú právnu ochranu pre opatrovateľa, tak aj pre opatrovanú osobu.

Pod pojmom (Hausbetreuung) – ktoré môžeme preložiť ako opatrovanie v domácnosti sa chápu len jednoduché opatrovateľské činnosti, t.j. pomoc pri fungovaní a vedení domácnosti a vykonávaní nevyhnutných životných úkonoch, ako aj fyzická prítomnosť, ktorá je kvôli odkázanosti opatrovanej osoby na pomoc iných potrebná a žiadaná. Do týchto činností nie sú však zahrnuté úkony, ktoré prináležia diplomovaným zdravotným ošetrovateľov, alebo zdravotnému personálu.

Existujú dva spôsoby ako opatrovať osoby v domácnosti:
– budete vykonávať túto prácu ako samostatne zárobkovo činná osoba – živnostník
(založenie voľnej živnosti)
– ako zamestnanec (závislá činnosť).
Aby boli informácie komplexné tak si podrobnejšie povieme, čo všetko v realite znamená jeden, či druhý spôsob opatrovania osoby v domácnosti.
Samostatne zárobkovo činná osoba/opatrovateľ- opatrovateľka

Pokiaľ ste sa rozhodli vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako opatrovateľka /opatrovateľ (selbstständige Betreuungskraft), teda pracovať v Rakúsku ako živnostník, je potrebné aby ste vykonali nasledovné postupy a kroky:

1. založenie živnosti,
2. podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti na finančný úrad,
3. podanie oznámenia o podnikateľskej činnosti do sociálnej poisťovne,
4. uzatvorenie opatrovateľskej zmluvy s opatrovanou osobou, alebo jej zástupcom.
Dôležité upozornenie:
Pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, je potrebné vykonať aj nasledovné úkony pre prácu v Rakúsku:
• prihlásiť sa k pobytu na miestnom úrade, referát pre evidenciu
obyvateľov ([Anmeldung bei der Meldebehörde), a to najneskôr do troch dní od zriadenia prechodnej adresy na území Rakúska,
• požiadať o povolenie k pobytu na cudzineckom úrade
(Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehörde), a to najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska.
Ako zamestnanec /závislá činnosť ako opatrovateľ /opatrovateľka
Keď vás chce opatrovaná osoba alebo jej príbuzní zamestnať do trvalého
pracovného pomeru (tzv. závislá činnosť) (unselbstständige Betreuungskraft) musíte
zrealizovať nasledovné kroky:
1. uzatvoriť pracovnú zmluvu,
2. prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne (vykoná zamestnávateľ).
Dôležité upozornenie:
Pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, je potrebné vykonať aj nasledovné úkony pre prácu v Rakúsku:
• prihlásiť sa k pobytu na miestnom úrade, referát pre evidenciu
obyvateľov ([Anmeldung bei der Meldebehörde), a to najneskôr do troch dní od zriadenia prechodnej adresy na území Rakúska,
• požiadať o povolenie k pobytu na cudzineckom úrade
(Anmeldebescheinigung bei der Fremdenbehörde), a to najneskôr do 3 mesiacov od príchodu na územie Rakúska.

Samozrejme informácií je ďaleko viac. V prípade záujmu o výkon opatrovateľských činností na území Rakúska ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) nájdete podrobnejšie informácie z tejto oblasti na stránke www.gutbetreut24.sk, alebo na kontaktných číslach uvedených na stránke.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!