Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ – opatrovateľka v Rakúsku /1.časť

V predchádzajúcom príspevku sme sa zaoberali problematikou práce opatrovateľa, opatrovateľky v Rakúsku. Pre bližšie objasnenie jednotlivých úkonov, ktoré sú dôležité zrealizovať, Vám prinášame ďalšie informácie, ktoré  môžu napomôcť pri Vašom rozhodovaní o tejto práci či poslaní.
V súčasnosti je možné v Rakúsku opatrovať osoby v domácnosti 2 spôsobmi:
ako samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka, alebo ako zamestnanec /závislá činnosť ako opatrovateľ /opatrovateľka.

Aby boli informácie komplexné tak si teraz podrobnejšie povieme, čo všetko je potrebné vybaviť v Rakúsku – na úradoch, inštitúciách, pokiaľ ste sa rozhodli pôsobiť v Rakúsku ako  živnostník.

Samostatne zárobkovo činná osoba /opatrovateľ- opatrovateľka v Rakúsku /1.časť

Ak ste sa rozhodli vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť ako opatrovateľka /opatrovateľ (selbstständige Betreuungskraft), t.j. pracovať v Rakúsku ako živnostník, je dôležité vykonať nasledovné kroky:

  1. Založenie živnosti

Musíte si založiť voľnú živnosť „opatrovateľstvo“ (freies Gewerbe „Personenbetreuung“).
Základné predpoklady pre založenie tejto živnosti sú:
•  Dovŕšenie veku 18 rokov
•  Žiadne prekážky vo vykonávaní živnosti (Gewerbeausschlussgründe), ako napr.
finančný trestný čin, odsúdenie súdom. Za určitých predpokladov môže byť udelená výnimka pri prekážkach vo vykonávaní živnosti (Nachsicht vom Gewerbeausschluss).
Príslušné úrady:
Živnostenský úrad (Gewerbebehörde), ktorý je miestne príslušný k miestu
– vykonávanej živnosti (Gewerbestandort):
obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft)
– v mestách s vlastným štatútom (Statutarstadt): mestský úrad (Magistrat)
– vo Viedni: mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt).
Prihláška môže byť podaná bez oficiálnej formy (neformálne) alebo pomocou
formulára – osobne, písomne alebo čiastočne aj elektronicky.
 Prihláška podaná neformálne musí obsahovať nasledovné údaje:
– presný popis živnosti: „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“)
– presné miesto vykonávania činnosti (Gewerbestandort)
– údaje žiadateľa o živnosť:
krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia,
štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia
 Potrebné doklady:
•  občiansky preukaz
(Staatsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass),
•  potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung der Meldung),
•  prípadne aj úradný doklad o akademickom titule,
•  vysvetlenie týkajúce sa prekážok vo vykonávaní živnosti pre fyzické osoby,
•  pri zmene priezviska: dodatočne
– sobášny list (Heiratsurkunde) alebo doklad o zmene mena,
•  pri pobyte v zahraničí, resp. pobyte v Rakúsku na dobu kratšiu ako 5,
rokov: dodatočne
– výpis z registra trestov domovského štátu (Strafregisterbescheinigung)
(nie starší ako tri mesiace),
•  pri prvom zakladaní živnosti: dodatočne
– prehlásenie o novom založení (Erkärung der Neugründung) potvrdené
príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer),
Všetky dokumenty musia byť predložené v origináloch alebo ako úradne overené
kópie (beglaubigte Kopie).
Cudzojazyčné listiny (výpis z registra trestov, sobášny list a pod.) musia byť predložené v origináli spolu s úradným prekladom.
Poznámka: V prípade, že si môže úrad vyžiadať potrebné údaje z registra
obyvateľov, nie je potrebné predložiť potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung
der Meldung).
Pokiaľ sa zakladá živnosť po prvýkrát (Neugründung), je možné požiadať o
oslobodenie od poplatku. Vyžaduje sa potvrdenie príslušnej obchodnej komory
(Wirtschaftskammer) na formulári „prehlásenie o novom založení“ (pozri potrebné
doklady). Toto potvrdenie treba predložiť spolu so žiadosťou.
Zakladaná živnosť je ihneď právoplatná (rechtswirksam), pokiaľ boli splnené všetky
predpoklady a k žiadosti pripojené všetky potrebné podklady.
Živnosť môže byť  vykonávaná odo dňa prihlásenia.

V prípade záujmu o výkon opatrovateľských činností na území Rakúska ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) nájdete podrobnejšie informácie z tejto oblasti na stránke www.gutbetreut24.sk, alebo na kontaktných číslach uvedených na stránke

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!