Alkoholizmus

Znamená závislosť na alkohole. Táto závislosť môže byť najskôr psychická (odstránenie napätia, stresov, zlepšenie komunikácie a nadväzovania vzťahov), neskôr fyzická (metabolizmus organizmu sa dožaduje pravidelného prísunu alkoholu). Nadmerné požívanie alkoholu najčastejšie súvisí s pravidelným (denným) pitím, zriedkavejšie s epizodickým (nárazovým). Závislosť na alkohole spôsobujúca rodinné a pracovné problémy sa považuje za ochorenie a vyžaduje ambulantnú, častejšie hospitalizačnú liečbu. Predpokladajú sa genetické predispozície k vzniku alkoholizmu najmä od biologických otcov. Potenciálny alkoholik, na rozdiel od ľudí, u ktorých je menej pravdepodobné, že ochorením trpia, považuje pitie za obzvlášť príjemné a relaxačné pre neho. Preto začne s alkoholom zaobchádzať ako s akýmsi prostriedkom na zlepšenie nálady – siahne po ňom vždy, keď má zlú náladu, má depresiu alebo ho niečo rozruší. 

SYMPTÓMY

 • neschopnosť korigovať množstvo alkoholu v danej chvíli
 • potreba vypiť určité množstvo alkoholu pre dosiahnutie eufórie
 • fyzické abstinenčné príznaky (zvracanie, triaška) pri neschopnosti dostať sa ku konzumácií alkoholu
 • potreba piť alkohol iba pre pocit aby sa jedinec cítil komfortne
 • strata záujmu o vybudované návyky, koníčky, rodinu
 • výpadky pamäte (neschopnosť si spomenúť čo sa stalo v stave opitosti)
 • bytie o samote, skrývanie sa pri konzumácií, prípadne skrývanie fliaš s alkoholom

VAROVNÁ FÁZA

Fáza varovania začína objavením sa medzery v pamäti. Tento okamih sa bežne označuje ako „prelomenie filmu“ – človek zostáva pri vedomí (nestráca vedomie), a napriek tomu si nepamätá, čo sa mu stalo po opití.Pre túto fázu je charakteristické opakovanie straty pamäte aj po vypití relatívne malého množstva alkoholu. Okrem toho možno u osoby ohrozenej alkoholizmom pozorovať niekoľko charakteristických prejavov správania:

 • zrýchlenie tempa pitia
 • veľká zmena správania po pití – človek, ktorý bol doteraz ticho, zrazu veľa rozpráva, je odvážnejší, stráca zábrany
 • pitie potajomky
 • bez príležitosti, na samote

Pre túto fázu je typický aj prejav ľútosti. Potenciálny alkoholik si začne uvedomovať, že pije príliš veľa, ale v tejto fáze si ešte neuvedomuje, že má problém s alkoholom.

CHRONICKÝ ALKOHOLIZMUS

Vzniká väčšinou veľmi pomaly a nenápadne, často v priebehu 10-20 rokov, takže varovné príznaky väčšinou okolie nepostrehne. Preto je začiatok liečby často oneskorený, kedy je u chorého už množstvo iných psychických i fyzických ochorení. Prvým prejavom je vyhľadávanie alkoholu nielen pri spoločenských podujatiach, ale i ako lieku. Na odstránenie zábran, strachu, depresie alebo nespavosti. Postihnutý sa často vyhýba pitiu v spoločnosti a pije tajne – sám, vtedy keď cíti potrebu. Okolie si túto fázu málokedy všimne, pretože postihnutý má vypestovanú dobrú toleranciu, nejaví príznaky opitosti a nemá problémy v práci ani v rodine. V ďalšom štádiu dochádza k telesnej závislosti, k ranným trasom a odstraňovaniu týchto príznakov ďalším pohárikom alkoholu. Toto štádium je križovatka, z ktorej sa niektorí dokážu ešte sami vrátiť a prestať piť bez pomoci, iní sú o tom presvedčení, ale sami bez pomoci okolia to nedokážu.

Alkoholizmus patrí z hľadiska štatistík k najrozšírenejšiemu druhu závislosti. Na celom svete je podľa dostupných údajov 380 miliónov ľudí závislých od alkoholu. Každý dospelý človek na svete vypije priemerne 9- 10 litrov alkoholu za rok. U alkoholika sa prejavujú a častokrát stupňujú osobnostné zmeny, citová hrubosť či agresívne správanie, zamerané práve na svojich najbližších. Trpia ním najbližší príbuzní, partneri a závislý alkoholik nemá problém ublížiť aj vlastným deťom. Závislosť na alkohole sa vyvíja určitý čas. U niekoho je to za pár týždňov, mesiacov avšak závislosť si môžeme pestovať i celé roky. Závisí od individuality jedinca za aký čas je schopný alkoholu prepadnúť úplne. Hoci je závislosť od alkoholu chronickým stavom a neexistuje možnosť úplného vyliečenia, včasná liečba a následná abstinencia môžu život človeka výrazne skvalitniť.

Nejaké otázky?

Radi vám pomôžeme!