pflegebetreuung

Čo ponúkame

Od momentu podpisu zmluvy medzi Vami a spol. GutBetreut24 sa stávame Vašou kontaktnou osobou a poskytneme Vám služby okrem iného aj v nasledovných oblastiach

  • registrácia v databáze záujemcov o výkon opatrovateľských služieb
  • poskytnutie administratívnych a asistenčných služieb pri organizácii živnosti v Rakúsku
  • založenie živnosti na príslušnom krajskom alebo okresnom úrade v Rakúsku
  • oznámenie o podnikateľskej činnosti príslušnému daňovému úradu
  • oznámenie o podnikateľskej činnosti sociálnej a zdravotnej poisťovni
  • poradenstvo pred a pri uzatvorení opatrovateľskej zmluvy
  • priebežné poradenstvo týkajúce sa 24 - hodinového opatrovania, vrátane poskytovania poradenstva pri zmenách podmienok 24 - hodinového opatrovania na území Rakúska
  • poskytnutie poradenských, administratívnych a asistenčných služieb pri vybavovaní dokumentov a ďalších záležitostí súvisiacich s pobytom a pôsobením na území Rakúska

Za poskytnutie vyššie uvedených služieb je účtovaná odmena v zmysle platného Sadzobníka poplatkov a odmien pre klientov - fyzické osoby

Čo požadujeme

Pracovné nasadenie, zvládanie záťaže, čestnosť a láskavosť pri zaobchádzaní s opatrovanými osobami sú hlavné kritériá, ktoré musíte spĺňať a samozrejme znalosť nemeckého jazyka.Avšak požadovaná úroveň znalosti nemeckého jazyka je závislá od činností, ktoré budete vykonávať: od priemernej znalosti nemeckého jazyka v prípade pomocných síl v domácnosti až po výbornú znalosť nemeckého jazyka v prípade diplomovaných zdravotných ošetrovateľov.Sadzobník odmien za výkon opatrovateľských služieb

Sadzobník poplatkov a odmien pre klientov- fyzické osoby
Vaša preprava ako opatrovateľa k opatrovanej osobe a späť je pre rakúskych klientov komplexne organizovaná našou spoločnos ťou. Náklady spojené s prepravou znáša rakúsky klient a ich úhradu prepravcovi zabezpečujeme my. Vám nevznikajú s prepravou žiadne náklady a teda ani nároky na úhradu prepravného voči klientovi.

Preprava je zabezpečovaná prostredníctvom prepravcov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti a je organizovaná tak, aby výmeny opatrovateľov u našich klientov prebiehali bezproblémovo. Prepravca Vás vyzdvihne priamo v mieste Vášho bydliska v SR a pri ceste späť priamo u klienta v Rakúsku. Čas vyzdvihnutia Vám oznámi prepravca vždy deň pred cestou do 18:00 hod.


Po Vašom príchode do miesta opatrovania Vás náš zástupca pre oblasť Rakúska, hovoriaci aj po slovensky, predstaví opatrovanej osobe, skontroluje na mieste, či objednávateľ opatrovateľských služieb dodržal všetky zmluvne dohodnuté podmienky voči opatrovateľovi (napr. samostatný obytný priestor v byte/dome opatrovanej osoby) a objasní Vám spolu s objednávateľom náplň Vašej práce.GutBetreut24 S.R.O. © 2012
Web Design by { revati }

Jooble